Въпроси и отговори / Регистрация по ЗДДС физическо лице
Печат Е-поща

Регистрация по ЗДДС физическо лице

(8 гласа)


Притежавате имот, като физически лица, който е придобит по време на брака. Същият отдавате под наем на банка. Доходите на всеки един от Вас надвишават 50 000 лв. Регистрирани сте по ЗДДС като физически лица, в т.ч. в качеството на ЕТ- ци с идент. № по ЗДДС – ЕИК по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът BG.

Въпрос:
1. Правилна ли е тази регистрация, след като дохода, който е причина за регистрация по ЗДДС е реализиран като физически лица, а не чрез ЕТ?
2. Една справка-декларация по ЗДДС ли следва да се подаде от физическото лице и ЕТ?
3. На кои страници трябва да се попълнят доходите в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?
4. Следва ли да се приспаднат 10 на сто присъщи разходи за доходите от наем?
5. Правилно ли е отпечатан кочанът с фактури и трябва ли да се задрасква наименованието на ЕТ, когато се пише фактура като физическо, а не като ЕТ и обратно?

В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:


Първи въпрос:
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение на резултатите от нея.
Легално определение на понятието „независима икономическа дейност” е дадено в чл. 3 ал. 2 от ЗДДС, според което това е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Отдаването под наем на имот представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС и съгласно чл. 3, ал. 1 от закона, физическите лица, които отдават имот под наем са данъчно задължени лица.

Видно от запитването, физическото лице е регистрирано и като едноличен търговец по реда на Търговския закон. С оглед правната същност на едноличния търговец като субект на търговското, гражданското и данъчното право, не съществува отделна и независима правосубектност между него и физическото лице, което го е регистрирало по реда на ТЗ. Едноличният търговец не представлява отделен и независим данъчен субект, различен от физическото лице.
Когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност - търговец, селскостопански производител, свободна професия, частен съдебен изпълнител и т.н., за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС. В този смисъл е и разпоредбата на § 1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
Съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДС отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец, е освободена доставка.
Видно от изложеното, в настоящия случай обекта се отдава под наем на търговец /банка/ и в този смисъл се излиза от хипотезата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДС.
Извън случаите на чл. 45, ал. 4 на ЗДДС, както е в настоящия случай, доставката на услуга по отдаване под наем на недвижим имот е облагаема доставка.
Физическото лице, което има регистрация като ЕТ, следва да начислява ДДС върху наемната цена.
По аргумент на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС, облагаемият оборот от отдаване под наем представлява неразделна част от облагаемия оборот от другите дейности, извършвани в качеството му на данъчно задължено лице.

С оглед прилагане нормите на ЗДДС по отношение на регистрация по този закон, органите по приходите действат в условията на обвързана компетентност и са длъжни да вземат предвид всички обстоятелства и при наличието на условията в ЗДДС, същите са длъжни да извършат регистрацията по закона.
Предвид гореизложеното, ако считате, че в случая има нарушение при прилагането на ЗДДС по отношение на регистрация по закона и са нарушени Ваши права, може да приложите разпоредбата на чл. 144, ал. 1 от ДОПК.

Втори въпрос:
Съгласно чл. 125, ал. 1 от ЗДДС, за всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл. 157, т.е. това в случая е физическото лице /в т.ч. и в качеството му на ЕТ/.
На основание чл. 113, ал. 1 от ППЗДДС регистрираните лица водят задължително отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или правилника за приложението му.
Следователно, независимо от това в какво точно качество се извършват доставките – като ЕТ или физическо лице, издадените данъчни документи и съставените отчети следва да бъдат включвани в дневника за продажбите за данъчния период, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

Трети и четвърти въпрос :
Дейността отдаване под наем на недвижимо имущество не е изрично заложена в разпоредбите на чл.1 ал.1 от ТЗ, а именно, лицата извършващи сделки отдаване под наем на недвижим имот не са търговци. В случая Вие сте регистриран, като ЕТ, но доколкото в запитването Ви не е посочено, имота който отдавате под наем на /банка/ не е заприходен като ДМА в предприятието на ЕТ. Когато имота не е част от имуществото на предприятието, и не се използва за реализиране на стопанска и търговска дейност от името на търговеца, а същият е семейна общност и придобитият доход от отдаването под наем не е в разултат на търговски сделки по смисъла на чл.286 от ТЗ, следва да определите облагаемия доход по правилта на чл.31 от ЗДДФЛ и да го декларирате в прлижението към ГДД по чл.50 « Доходи от наем или друго възмездно предоставяне на права или имущество».

Пети въпрос:
Във връзка с документирането на доставки, извършвани от физическо лице, което е вписано в търговския регистър като едноличен търговец и което е получило идентификационен номер за целите на ДДС, издаден в съответствие с действащия от 01.01.2007 г. правен режим, следва да се отбележи, че в този случай, независимо от това в какво качество физическото лице извършва доставките, представляващи независима икономическа дейност - като търговец, земеделски производител, лице, упражняващо свободна професия или само като физическо лице, то е длъжно да издава фактура по чл. 113 от ЗДДС (освен в изрично предвидените в закона случаи, когато издаването на фактурата не е задължително) за извършената от него доставка, като фактурата трябва да съдържа задължителните реквизити, изброени в чл. 114 от с.з. и чл. 78, ал. 1 от ППЗДДС.

Съгласно чл. 78, ал. 1 от ППЗДДС, бланките на фактурите и известията към тях, издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл. 99, чл. 100, ал. 2 и чл. 152 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването:
1. пореден номер;
2. гриф "оригинал" на първия екземпляр;
3. наименование, идентификационен номер на лицето, което ще ги издава;
4. идентификационен номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона.
От приложеният към запитването образец на фактура е видно, че същите съдържат реквизитите, които трябва да бъдат трайно вписани съгласно чл. 78, ал. 1 от ППЗДДС.

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови


Одиторски услуги

  • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
  • Одит за банки или други кредитори;
  • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда  глава XVI от Търговския закон ;
  • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
  • Помощ при изготвянето на финансови отчети.
Всички права запазени Фисконсулт ООД. Ползването на информация от страницата е възможно само с поставянето на линк.
уеб дизайн и хостинг evhod.com