Счетоводно обслужване на една IT или софтуерна компания има своята специфика по отношение на бързите темпове на разстеж и непрекъснатото увеличаване на броя на персонала. Това предполага необходимостта от бърза и адекватна обработка на счетоводната документация, конфиденциалното отношение и експертно решаване на специфични за IT сферата казуси.

Запознати сме с необходимостта от изготвяне на ежемесечни финансови справки и доклади, както и от бързи и адекватни консултации. Всички тези изисквания предполагат едно позитивно отношение и ангажираност на нашите служители към вашия бизнес.
Фирмите в България, които са с основен предмет на дейност в областта на търговията са много. Много са и счетоводителите, които предлагат счетоводно обслужване на търговски фирми.

Ние Ви предлагаме различни счетоводни услуги с месечен абонамент и начин на работа, което ще улесни Вашата дейност. Аналитичността на стоките и големия документооборот е бреме, което заедно с Вас, можем да решим. Имаме изградени софтуерни решения, които успешно работят и ще улеснят дейността Ви. Не на последно място ще спестят разходи и ценно време на фирмата Ви.

ФИСКОНСУЛТ ООД има добри практики в обслужването на фирми, които се занимават с търговия на едро и извършват дейността си на територията на страната, в рамките на ЕС и извън ЕС.

Счетоводните услуги на търговски фирми могат изцяло да бъдат извършвани по електронен път с което ще спестите време и допълнителни разходи.
Спечелили сте финансиране от Европейските фондове за изпълнение на проект по Оперативните програми на Европейския съюз и други програми за финансиране, но финансовото отчитане и съблюдаването на всички изисквания Ви затруднява? Ние можем да Ви бъдем полезни с опита, който имаме в тази сфера, поемайки изпълнението на финансово – счетоводната дейност на проекта:

  • Изготвяне на индивидуални сметки, ведомости, рекапитулации, платежни нареждания за възнагражденията по трудови и граждански договори по проекта;
  • Изготвяне на обобщаващи ведомости за възнаграждения, справки за вноски на работодателя по трудови договори, справки за изплатените осигуровки по граждански договори според изискванията на конкретната оперативна програма;
  • Изготвяне на командировъчни заповеди и отчитане на командировките;
  • Съблюдаване на срокове за плащане и отчитане според бюджетната рамка;
  • Текущ месечен мониторинг на изпълнението на бюджета на съответната програма в лева и евро;
  • Поддържане на аналитична система за отчитане на преките и непреките разходи по проекта (разходи по банков път, разходи в брой, разходи по отделните пера на бюджета);
  • Изготвяне на междинен финансов отчет и на окончателен финансов отчет с всички необходими финансови справки към него (според изискванията на договора);
  • Съблюдаване на срокове на плащане и отчитане според бюджетната рамка;
  • Изготвяне на годишни и междинни финансови отчети освен на български, на английски или друг език.
ФИСКОНСУЛТ ООД има сериозен опит в счетоводното обслужване на медицински центрове, лекари и стоматолози.
Счетоводните услуги за тези професии са специфични и трябва да са съобразени с действащите правни норми.

Независимо от това дали извършвате дейността си като медицински център, свободна професия или извършвате частната си практика като еднолични търговци или ЕООД, ние ще поемем ангажиментите за обработка на счетоводната Ви документация и връзката с НАП и НОИ.

ФИСКОНСУЛТ ООД Ви предлага счетоводни услуги с месечен абонамент и гъвкав начин на работа, които да облекчи Вашето ежедневие. Счетоводните услуги могат да бъдат извършени изцяло по електронен път, включително документите за осчетоводяване, плащанията също могат да бъдат извършвани по електронен път, с което ще спестите време.
Счетоводното обслужване на фирми от туристическия бранш е много специфично и изисква отлично познаване на законодателството и опит в счетоводното обработване на документите. Нашата счетоводна кантора разполага с нужния опит за качествено счетоводно обслужване на туристически фирми – турооператори и туристически агенции.

Ние Ви предлагаме счетоводни услуги , които са съобразени със спецификата на дейността Ви. Гарантираме Ви правилно прилагане на специалното законодателство по отношение на определянето на облагаемия оборот и данъчната основа, съобразени с изискванията на Закона за данък върху добавената стойност.

Нашият екип има опит в организирането на документооборота, отчитането на операциите, съставяне на счетоводните документи и подаването на информацията към приходните органи. Ние Ви предлагаме професионално счетоводно обслужване, изготвяне на финансовите отчети, цялостно администриране на персонала.
Счетоводните услуги могат да бъдат извършени изцяло по електронен път.
Дейността на сдруженията и фондациите се регулира от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Изискванията към счетоводната отчетност на сдруженията и фондациите са специфични и строго индивидуални - произтичат, както от законовите изисквания, така и от волята на дарителите. В определени случаи сдруженията и фондациите извършват стопанска дейност, която трябва да се отчита по точно определени правила, съобразени с данъчното законодателство.

Екипът на ФИСКОНСУЛТ ООД има дългогодишна добра практика в счетоводни услуги на юридическите лица с нестопанска цел. Ние Ви предлагаме професионално счетоводно обслужване, изготвяне на финансовите отчети, цялостно администриране на персонала.

Счетоводните услуги могат да бъдат извършвани по електронен път. Плащанията също могат да бъдат извършване с електронно банкиране, с което ще спестите време и допълнителни разходи.
Ако сте регистрирани като свободна професия - нотариус, адвокат, частен съдебен изпълнител, застрахователен агент, занаятчия, деец на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други или получавате доходи от наеми, имате задължението да плащате данъци, осигуровки и да водите отчетност.

Ние ви предлагаме да съсредоточите усилията си върху собствените ангажименти и да се доверите на нашите професионални счетоводни услуги за да си осигурите спокойствие в отчетността и комуникацията с държавните институции.

Имате нужда от пълно счетоводно обслужване или одит? Не се колебайте