Кои лица са задължени да публикуват годишните си финансови отчети?

• всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър;
• юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
• останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет

Изключение правят само бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.
Архивирано.