Кои лица са задължени да публикуват годишните си финансови отчети?

• всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър;
• юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
• останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет

Изключение правят само бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.
Финансови отчети на сдружение "Свети Георги 2014" за 2018 г.
pdfФинансови отчети на сдружение "Свети Георги 2014" за 2017 г.
pdfФинансови отчети на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/ за 2016 г.
Финансови отчети на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/ за 2017 г.

pdfФинансови отчети на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/ за 2015 г.