* Изготвяне на правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма – 100 лв.

Консултации

  • Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации в нашия офис – 50 лв./час
  • Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации във вашия офис – 75 лв./час

ДРУГИ

  • Изготвяне на декларации по Закона за местните данъци и такси (деклариране на МПС, недвижим имот идр.) - 25.00 лв./брой.
  • Подаване на декларации по Закона за местните данъци и такси (само за София-град) - 10.00 лв./брой.
  • Заверка на осигурителна книжка - 100 лв.за всяка заверена година
  • Подаване от нас на ГФО в АВ-Търговски регистър - такса 60 лв..
  • Сканиране на ГФО за подаване от клиента в АВ-Търговски регистър - такса 10 лв..

Изготвяне на отчети към БНБ

  • Завеждане на кредит под отчет - 50 лв.
  • Изготвяне на тримесечен отчет - 30 лв.

Подготовка и попълване на формуляри по статистически извадки

  • Изготвяне на месечни/тримесечни справки - 50 лв. за всеки отделен случай, при сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване с нас;

Изготвяне на документи за кредитиране и бюджет за финансиране по оперативни програми - 30 лв. / час

Някои от услугите изискват нотариално заверени документи, превод, легализация, пощенски разходи или други допълнителни разходи, които не са включени в цените и са за сметка на заявителя

Забележка: Всички цени са в български левове без включен ДДС. Посочената цена за счетоводство е ориентировъчна.

ФИСКОНСУЛТ ООД си запазва правото да предложи цени за счетоводно обслужване, различни от горепосочените.