Професионалният одит помага на организацията да постигне целите си с помощта на постоянен и последователен подход за оценка и подобряване ефективността на дейностите по управление на риска, контрол на процесите и фирменото управление.

Методологията, прилагана при всеки одиторски ангажимент, се разработва в съответствие със спецификата на всеки един клиент и неговата дейност. За оформяне на одиторско мнение, относно вярното и точно представяне на информацията във финансовите отчети, се извършват нужните проучвания, които да осигурят разумно потвърждение на одиторските доклади.

„Фисконсулт“ ООД извършва одит в следните направления:

  • Повишаване на ефективността и ефикасността на дейността (одит на бизнес процесите на организацията или оперативен одит);
  • Проверка обезпечеността на активите (одит на процесите при провеждане на инвентаризациите, организация и провеждане на ревизиите);
  • По спазването на изискванията на законодателството и вътрешните регламентиращи органи и документи;
  • Независим финансов одит на финансови отчети;
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Договорени процедури върху ограничена финансова информация;
  • Одит на международни проекти;
  • Проверки на прогнозна финансова информация.

Имате нужда от пълно счетоводно обслужване или одит? Не се колебайте