PLG_LIKE_USER_RATING

Годишните данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2017 г. са публикувани на сайта на НАП.

PLG_LIKE_USER_RATING

Агенцията по вписванията ще администрира Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от 01.01.2018 г., а от 01.03.2018 г. започва вписването на ЮЛНЦ в Агенцията.

PLG_LIKE_USER_RATING

В бр. 99 от 12.12.2017 г. на Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. С преходни и заключителни разпоредби са внесени промени и в Кодекса за социално осигуряване, както и в закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
На Вашето внимание представяме акцентите в променените закони и обзор на направените корекции, влизащи в сила от 01.01.2018 г.

PLG_LIKE_USER_RATING

С промените в Закона за бюджета и общественото осигуряване за 2018 г. (ЗБДОО 2018 г.) бяха приети новите минимални осигурителни прагове.

PLG_LIKE_USER_RATING

Основната част от промените са свързани с прецизиране на законовите разпоредби, създаващи затруднения при практическото му прилагане.

PLG_LIKE_USER_RATING

През пролетта на 2018 г., Европейската комисия ще предложи за разглеждане създаването на Европейска служба по труда, както и въвеждането на единен социалноосигурителен номер в Европейския Съюз.