PLG_LIKE_USER_RATING

Във връзка с приключването на проект „Нов шанс за кариера във Фисконсулт ООД“ № BG05М9OР001-1.003-2100 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“ с бенефициент Фисконсулт ООД, на 18.04.2018 г. (сряда) от 10:00 ч. на адрес гр. София, ул. „Казбек“ № 62, ет.2, зала в офис на БАПЗГ, се проведе пресконференция, на която бяха представени изпълнените цели и дейности по проекта.

PLG_LIKE_USER_RATING

По повод финала на проект „Нов шанс за кариера във Фисконсулт ООД“ № BG05М9OР001-1.003-2100 с бенефициент Фисконсулт ООД, ще бъде проведена пресконференция на 18.04.2018 г. (сряда) от 10:00 ч. на адрес гр. София, ул. „Казбек“ № 62, ет.2, зала в офис на БАПЗГ. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“. На пресконференцията ще бъдат представени изпълнените цели и дейности по проекта.

PLG_LIKE_USER_RATING

Годишните данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2017 г. са публикувани на сайта на НАП.

PLG_LIKE_USER_RATING

Агенцията по вписванията ще администрира Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от 01.01.2018 г., а от 01.03.2018 г. започва вписването на ЮЛНЦ в Агенцията.

PLG_LIKE_USER_RATING

В бр. 99 от 12.12.2017 г. на Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. С преходни и заключителни разпоредби са внесени промени и в Кодекса за социално осигуряване, както и в закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
На Вашето внимание представяме акцентите в променените закони и обзор на направените корекции, влизащи в сила от 01.01.2018 г.

PLG_LIKE_USER_RATING

С промените в Закона за бюджета и общественото осигуряване за 2018 г. (ЗБДОО 2018 г.) бяха приети новите минимални осигурителни прагове.