PLG_LIKE_USER_RATING

НАП обеща, че до края на 2017г. всяко лице, което доброволно признае допуснати данъчни и счетоводни отклонения при касовата си наличност, ще получи възможност да коригира вече подадените данни, без да му бъде възлагана проверка или ревизия. Това се случи, чрез съобщение, публикувано на интернет страницата на агенцията.

PLG_LIKE_USER_RATING

Във връзка със стартирането на проект „Нов шанс за кариера във Фисконсулт ООД“ № BG05М9OР001-1.003-2100 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“ с бенефициент Фисконсулт ООД, на 16.05.2017 г. (вторник) от 10:00 ч. на адрес гр. София, ул.Казбек 62 ет.2 се проведе пресконференция, на която бяха представени общата и специфичните цели на проекта, заложените дейности и индикатори.

PLG_LIKE_USER_RATING

По повод началото на проект „Нов шанс за кариера във Фисконсулт ООД“ № BG05М9OР001-1.003-2100 с бенефициент Фисконсулт ООД, ще бъде проведена пресконференция на 16.05.2017 г. (вторник) от 10:00 ч. на адрес гр. София, ул. Казбек 62 ет.2.

PLG_LIKE_USER_RATING

По-важните промени, които гласуваха депутатите на първо четене вчера са:

• Данъчните декларации ще се подават само онлайн от 2018 г.
• Ограничаване на плащанията в брой до 5 хил.лв.
• Данъчни облекчения за плащания с карти
• Увеличение на акциза на цигарите от 1 януари 2017 г.
• Възможност за коригиране на счетоводни и други грешки
• Хора, получили доходи от източници в чужбина, да ги декларират годишно до 30 април
• Възможност за подаване на годишна данъчна декларация от наследниците на починали лица

PLG_LIKE_USER_RATING

В брой 44 от 20.09.2016 г. от ДВ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД ЗЮЛНЦ), в сила от 01. 01. 2018 г.

С тази промяна се въвежда нов режим на регистрация на юридическите лица с нестопанска цел/ЮЛНЦ/ в Агенцията по вписванията по подобие на търговските дружества. Отпада и задължението от втора регистрация на дружествата в обществена полза в Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерството на правосъдието. В тази връзка Раздел II „Централен регистър“ на Трета глава от ЗЮЛНЦ се отменя.

PLG_LIKE_USER_RATING

  
Проектопредложенията са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, като промените се правят с преходни и заключителни разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове.