PLG_LIKE_USER_RATING

Основната част от промените са свързани с прецизиране на законовите разпоредби, създаващи затруднения при практическото му прилагане.

PLG_LIKE_USER_RATING

През пролетта на 2018 г., Европейската комисия ще предложи за разглеждане създаването на Европейска служба по труда, както и въвеждането на единен социалноосигурителен номер в Европейския Съюз.

PLG_LIKE_USER_RATING

За трети път, от началото на 2017 г., управляващите не могат да прокарат текстовете за намаляване на прага на разплащанията в брой и той запазва досегашния си размер от 10 000 лв.

PLG_LIKE_USER_RATING

От 01.01.2018 г. в сила влизат приетите промени в ДОПК, имащи за цел да намалят административната тежест. От тази дата НАП, Агенция „Митници“ и общините ще работят съвместно, предоставяйки служебно, по електронен път, информация за наличие или липса на задължения.

PLG_LIKE_USER_RATING

С настъпването на новата 2018г. отпада изискването за изготвяне и подаване на регистрационен опис по образец на налични активи от регистрираните по ЗДДС лица.

PLG_LIKE_USER_RATING

Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността няма да се налага да подават задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност, по смисъла Закона за счетоводството, съгласни изменението на чл. 90, ал. 4 от ЗКПО. Това важи за предприятия, за които са на лице следните условия: