PLG_LIKE_USER_RATING

С настъпването на новата 2018г. отпада изискването за изготвяне и подаване на регистрационен опис по образец на налични активи от регистрираните по ЗДДС лица.
 
До сега, Законът предвижда към датата на регистрация лицето да изготвя регистрационен опис, по образец за активите по смисъла на Закона за счетоводството, както и за услугите, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 или 76, и го подава не по-късно от 45 дни от датата на регистрация. След последните изменения на ЗДДС, обаче това изискване отпада.

Регистрационен опис по чл. 74, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 6 и по чл. 76, ал. 2, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност не се подава, когато не е подаден до влизането в сила на този закон и срокът за подаването му изтича след тази дата. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги към датата на регистрация по ЗДДС се упражнява по реда на възникване в данъчния период. Възможно е това да се случи и в един от следващите 12 данъчни периода, като съответните документи, по чл. 71, се отразяват в дневника с покупките със съответстващите на наличните активи или получените услуги данъчни основа и данък.

От 2019г. се въвежда още една промяна – възможност за подаване на заявление за доброволна регистрация по ЗДДС вече и пред Агенцията по вписванията. Това ще се случва едновременно с първоначалната регистрация на компанията по реда, установен в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. При подаване на заявлението пред Агенцията по вписванията, фирмите няма да прилагат справка за облагаем оборот. Последното ще може да бъде подавано и от адвокат, с изрично писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.

Органът по приходите ще извърши проверка на основанието за регистрация в 7-дневен срок от подаване на заявлението или от получаване на информацията за вписването и за упражнено право по чл. 100, ал. 5 в компетентната териториална дирекция на НАП от Агенцията по вписванията.