PLG_LIKE_USER_RATING

Във връзка със стартирането на проект „Нов шанс за кариера във Фисконсулт ООД“ № BG05М9OР001-1.003-2100 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“ с бенефициент Фисконсулт ООД, на 16.05.2017 г. (вторник) от 10:00 ч. на адрес гр. София, ул.Казбек 62 ет.2 се проведе пресконференция, на която бяха представени общата и специфичните цели на проекта, заложените дейности и индикатори.