PLG_LIKE_USER_RATING

В брой 44 от 20.09.2016 г. от ДВ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД ЗЮЛНЦ), в сила от 01. 01. 2018 г.

С тази промяна се въвежда нов режим на регистрация на юридическите лица с нестопанска цел/ЮЛНЦ/ в Агенцията по вписванията по подобие на търговските дружества. Отпада и задължението от втора регистрация на дружествата в обществена полза в Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерството на правосъдието. В тази връзка Раздел II „Централен регистър“ на Трета глава от ЗЮЛНЦ се отменя.

Във връзка с новия режим на регистрация и необходимостта от пререгистрация ЮЛНЦ, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г.

Във връзка с новия ред на регистрация на ЮЛНЦ са направени и съответните промени в Закона за търговския регистър, който вече е с допълнено заглавие: Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С преходни и заключителни разпоредби на ЗИД ЗЮЛНЦ са направени кореспондиращи промени и в други нормативни актове, които са с редакционен характер - „регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност" се заменят със "със статут в обществена полза".