PLG_LIKE_USER_RATING

Парламентът одобри на второ четене измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с които се регламентира облагането на личното ползване на фирмени активи да става през работодателите.

В приетите изменения се въвежда механизъм на облагане доходите в натура от ползване на фирмен актив за лични цели от служители и мениджъри,  който ще се облага с 10% данък.  Така се елиминира възможността тези разходи да се облагат при физическото лице и се облекчава администрирането.  

Парламентът одобри на второ четене измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с които се регламентира облагането на личното ползване на фирмени активи да става през работодателите.    В приетите изменения се въвежда механизъм на облагане доходите в натура от ползване на фирмен актив за лични цели от служители и мениджъри,  който ще се облага с 10% данък.  Така се елиминира възможността тези разходи да се облагат при физическото лице и се облекчава администрирането. 

Промени в законопроекта

Данък върху разходите за лично ползване

С новия данък от 10 % се предвижда да се облагат счетоводните разходи в натура, предоставени за лично потребление на работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, както и на лицата, упражняващи личен труд във фирмите си. Когато активите са данъчни амортизируеми активи, се облагат сумите, представляващи данъчните амортизации.

Данъкът е окончателен и се декларира и внася в срок до 31 март на следващата календарна година.

Важно е да е отбележи, че тези разходи се изключват от двойното облагане на личното потребление, което е отчетено като придобит доход от физическото по ЗДДФЛ. Изключено от облагане е и личното ползването на активи и персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение. В тази връзка се прави изменение и в ЗДДФЛ, чрез което се дава възможност на работодателите сами да изберат дали да облагат личното ползване с 10% данък върху разходите по ЗКПО или да обложат това потребление, като доход на персонала в натура по ЗДДФЛ. Правото се упражнява чрез деклариране на избора в годишната данъчна декларация, подавана за предходната година. Този избор не може да се прилага за отделни физически лица в предприятието. За преходната 2016 година също има предвиден избор как да продължи облагането.

Как се облага личното ползване по ЗКПО

За целите на данъчното облагане активите са разделени в три категории: превозни средства, недвижими имоти и всички останали активи.

Когато превозно средство се използват едновременно за служебно и лично ползване, данъкоплатците имат 3 опции за избор за отчитане на данъка на база:
  • изминатите километри, или
  • използването по часове/дни. Имасе предвид времето, през което превозното средство е било на разположение на данъчно задълженото лице по начин, който му позволява то да го използва, или
  • 50 на сто. При тази опция разходитеще се признават за данъчни цели дори и да не е издаден пътен лист или друг разходно-оправдателен документ.
Когато недвижимото имущество се използва както за служебно и за лично потребление и разходите не могат да бъдат разпределени чрез измерване, данъкоплатците ще имат 2 опции за избор за отчитане на данъка:
  • на база на площта, използвана за лично и служебно ползване или
  • на база на часове/дни за лично и служебно ползване. Има се предвид времето, през което недвижимото имущество е било на разположение на данъчно задълженото лице по начин, който му позволява то да го използва.
При определяне на данъчната основа за разходите в натура, свързани с активи, извън превозни средства и недвижимо имущество, данъчната основа е 20 на сто от общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основата.

Без данък за управленска дейност

Промените предвиждат отпадане на облагането с 10%-ния данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. В момента се облагат всички отчетени разходи в предприятията за горива, смазочни материали, консумативи, резервни части, труд за ремонт, технически прегледи, паркинг, козметика, аксесоари и др., когато са свързани с експлоатация на превозни средства, използвани за управленска дейност.

Изискване за деклариране на данни за собствениците на чужди юридически лица

Законопроектът предвижда да се изисква от чуждестранните юридически лица, извършващи дейност в страната чрез място на стопанска дейност да посочват в годишната данъчна декларация идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10 %. Същото изискване за подаване на такива данни се предвижда и в декларациите за данъците върху хазартните дейностите от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга, от игри с игрални автомати и игри в игрално казино и дейността от опериране на кораби. Предложената промяна се мотивира във връзка с членството на България в Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и стартиралата пред месец декември 2015 година процедура за преглед и оценка, в рамките на която детайлно се анализира българското законодателство и процедури, в контекстна на международните стандарти за обмен и предоставяне на информация.

Законът ще влезе в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на разпоредбите за заварените положения при облагане на личното ползване по ЗДДФЛ, ако тези компании решат да преминат към новото облагане на разхода по ЗКПО. За тях тези разпоредби се предвижда да влязат в сила от 1-во число на месеца, следващ датата на обнародването на закона в „Държавен вестник“.