PLG_LIKE_USER_RATING

Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността няма да се налага да подават задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност, по смисъла Закона за счетоводството, съгласни изменението на чл. 90, ал. 4 от ЗКПО. Това важи за предприятия, за които са на лице следните условия:

1. През отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
2. През отчетния период не са възниквали условия да бъде признат приход, съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
3. През отчетния период не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажби;
4. През отчетния период не са осъществявали покупка на стоки или услуги, с цел получаване на доходи и печалби;
Разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане ще се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността за 2017 г.

Освен тази промяна, на лице е и още една такава, засягаща предприятията, които не са извършвали дейност през отчетния период - за тях отпада изискването за публикуване на годишните финансови отчети. Изменението е регламентирано в чл. 38, ал. 9. Това ще се заявява с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. За публикуване на декларацията няма да се дължат такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Изменението е в сила от 01.01.2018 г. То има за цел да облекчи данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Ситуацията остава непроменена за едноличните търговци и бюджетните предприятия, които не подлежат на задължителен, независим финансов одит. Те също нямат задължение да публикуват годишните си, финансови отчети. За едноличните търговци няма и изискване за подаване на отделна декларация в търговския регистър, в случай че не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Подзаконовите нормативни актове, съдържащи задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от лица, се привеждат в съответствие с този закон в срок до 31.03.2018г.
Фисконсулт ООД