PLG_LIKE_USER_RATING

  
Проектопредложенията са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, като промените се правят с преходни и заключителни разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове.
  
Проектопредложенията са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, като промените се правят с преходни и заключителни разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове.

Данъчните декларации ще се подават само онлайн от 2018 г.

От 2018 година се предлага данъчните декларации за фирмите и за физическите лица да се подават само онлайн.За фирмите задължението влиза в сила за доходи, които ще се декларират от 2017 г., като това ще става задължително с електронен подпис. Аналогично е предложението и за физически лица. Задължените да подават данъчна декларация ще трябва да направят това само по електронен път за доходите, които са получили през 2017 г. За физическите лица няма да се изисква електронен подпис, а персонален идентификационен код (ПИК). Важна промяна е, че след като бъде въведено онлайн декларирането, ще отпаднат отстъпките, които в момента по закон могат да ползват фирмите и физическите лица за това.

Само онлайн ще се подават и декларациите от фирми или физически лица, които изплащат доходи, различни от трудови на други физически лица. Промяната влиза в сила още от следващата година и ще важи за суми, изплатени през тази година.

Данъчни облекчения за плащания с карти

От догодина физическите лица ще могат да ползват данъчно облекчение, ако плащат своите покупки с карта. Условието за ползване на отстъпката е поне 80% от доходите им да са използвани за разходи, платени по банков път, като доходите също трябва са получени само по банков път. Данъчното облекчение ще е 1% от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв.

Ограничаване на плащанията в брой

Прадложено е ново намаляване на прага за плащания в брой до 5 хил. лв.. В момента ограничението е до 10 хил. лв.

Възможност за коригиране на грешки

Променя се начина за уведомяване на НАП при открита счетоводна или друга грешка в подадена вече данъчна декларация. В момента при откриването на подобни пропуски по ЗКПО фирмите са длъжни да уведомят НАП, която трябва да реагира в 30-дневен срок и да коригира финансовия резултат на предприятието и да преизчисли дължимия корпоративен данък. Сега предложението е фирмите еднократно да правят това, като подадат нова декларация с коректните данни до 30 септември. За неточности от по-стари периоди ще се прилага сегашното правило – компанията да уведоми писмено НАП.

По аналогичен начин се предлага и физическите лица да могат да правят еднократна корекция на годишната си данъчна декларация след 30 април. Срокът отново е 30 септември на същата година, в която е подаден документът.

ДДС за имот, ползван за служебни и лични нужди

Досега лицата, които купуваха имот през фирма и го ползваха за лични цели, можеха да си приспаднат целия начислен ДДС. Сега, аналогично на данък уикенд, ще може да се възстанови платеният ДДС само пропорционално на степента на използване на имота за икономическа дейност. Срокът за коригиране на приспаданията на ДДС кредита за недвижимостите се запазва на 20 години, за останалите активи ще е 5 години.

Данък при апорт на акции

Извършването на непарични вноски в търговски дружества може да се облагат с данък при определени условия. Промяната е записана в проектопромените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В момента при извършването на непарични вноски в търговски дружества данък не се дължи. Това става само при продажба или замяна на придобитите акции и дялове. "Практиката показва, че сега действащият ред на облагане създава възможности за отклонение от данъчно облагане чрез апортиране на дяловете/акциите, които са придобити чрез непарична вноска. По този начин се избягва плащането на данък за положителната разлика между документално доказаната цена на придобиване на имуществото, което първоначално е било предмет на непарична вноска, и размера на непаричната вноска, вписан в устава на дружеството, съгласно оценката на вещите лица", твърдят от Министерството на финансите.