PLG_LIKE_USER_RATING

В бр. 99 от 12.12.2017 г. на Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. С преходни и заключителни разпоредби са внесени промени и в Кодекса за социално осигуряване, както и в закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
На Вашето внимание представяме акцентите в променените закони и обзор на направените корекции, влизащи в сила от 01.01.2018 г.
 

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Акценти:

• Премахва се диференцираният минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, съобразно облагаемия им доход за предходната година и се фиксира в размер от 510 лв. за 2018 г.
• Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии се увеличават средно със 6,8 на 100. Подробна информация за увеличенията можете да намерите тук.
• Увеличава се минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 на 350 лв.
• Максималният месечен размер на осигурителния доход остава непроменен – 2 600 лв.
• Увеличава се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 01.01.2018 г. на 200 лв., а от 01.07.2018 г. на 207,6 лв.
• Увеличава се минималния дневен размер на обезщетението за безработица от сегашните 7,2 лв. на 9 лв. и се фиксира максимален размер от 74,29 лв.
• Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст - от 340 лв. на 380 лв.
Други промени:
• Запазва се минималната и максималната граница (0,4 - 1,1 на сто) на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно Приложение №2.
• Запазва се нулева вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, като максималният размер на обезщетението се увеличава на 1300 лв.
• Увеличава се стойността на процента за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула по чл. 70, ал. 1, изречение първо от Кодекса за социално осигуряване - от 1,126 на 1,169.
• Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.
Промени в Кодекса за социално осигуряване
Акценти:
• Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице, тоест:
- 19, 8 на сто за родените пред 01.01.1960 г.;
- 14, 8 на сто за родените след 31.12.1959 г.;
• Отпада възможността за получаване на обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на провоотношението;
• Променят се изискванията за право на парично обезщетение за безработица. Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването;

Други промени:

• Увеличава се кореспондиращо размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на морските лица;
• Запазват се съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто. За 2018 г. техните размери са, както следва:
- фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5 на 100;
- фонд „Безработица” – 1,0 на 100;
- фонд „Трудова злополука и професионална болест” - от 0,4 до 1,1 – за сметка на работодателя;
• Запазват се размерите и съотношенията между работодател и работник за вноските за:
- ДЗПО в УПФ, съответно 5 на сто в съотношение 2, 8 за сметка на работодателя на 2,2 за сметка на работника;
- Професионален пенсионен фонд - съответно 12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд и 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд);
• Осигурява се прилагане на режима на разпоредбата на чл. 6а и спрямо лица, които работят в една държава членка от името на работодател обичайно осъществяващ дейността си в нея и които са командировани от този работодател до 24 месеца в друга държава членка.
• Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност (18 календарни месеца) и безработица (24 месеца), бременност и раждане 24 календарни месеца.
• Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро - 24 месеца.
• Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни.
• Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността - от ДОО.
• Променят се изискванията за продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г.

С § 3 от ПЗР на ЗБДОО за 2018 г. са направени промени и в други разпоредби на КСО най-вече свързани с придобиване право на пенсия и определяне на размера на пенсиите.

Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Акценти:

• Увеличава се минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител – от 460 лв. на 510 лв.
• Увеличава се размерът на месечните помощи за отглеждане на дете съгласно промененият чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на 400 лв., както следва:
- за семейство с едно дете - 40 лв.;
- за семейство с две деца - 90 лв.;
- за семейство с три деца - 135 лв.;
- за семейство с четири деца - 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв. (чл. 63, ал. 4);

Други промени:

• Увеличава се размерът на общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане - от 280 млн. лв. на 320 млн. лв.
• Запазва се базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" - 380 лв.
• Увеличава се размерът на средномесечния доход по измененият чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца на 450 лв.
• Средномесечният доход съгласно нововъведената разпоредба на чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 400 лв.
• Средномесечният доход съгласно нововъведената разпоредба на чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е от 400,01 лв. до 500 лв. включително.
• Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете съгласно промененият чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца от 400,01 лв. до 500 лв. включително е 80 на сто от размера на помощта, определена по-горе в ал. 4.
• Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 4, т. 1 ,т.е. 40 лв.
• Запазва се размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.
• Запазва се размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца да се определя и изплаща в размера по ал. 2, т. 1.
• Запазва се размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца - 150 лв.
• Запазва се размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца е, както следва:
- за първо дете – 250 лв.;
- за второ дете – 600 лв.;
- за трето дете – 300 лв.;
- за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв. (чл. 63, ал. 9);
• Запазва се размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца - 100 лв.
• Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1, т.е. 250 лв.
• Запазва се размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца - 100 лв.
• Запазва се размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца - 1200 лв. за всяко дете.
• Запазва се размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца - 2880 лв.
• Запазва се размера на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, съответно от 240 лв. на:
- за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;
- за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;
- за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.;
• Запазва се размера на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца, съответно на:
- за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.;
- за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.;
- за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.;
• Запазва се размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - 340 лв.
• Запазва се максималният размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията както следва:
- за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - до 700 лв.;
- за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 - до 700 лв.;
- за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 - до 5000 лв. (чл. 64);
• Запазва се максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс – 80 лв. (чл. 66)).
• Запазва се запазва механизма на отчисления при приключване на финансовата година за фонд „Резервен“ на акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират (чл. 89).
• Запазва се задължението на държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско, участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, да дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в републиканския бюджет, а общинските - в общинския бюджет (чл. 90).
Фисконсулт ООД