PLG_LIKE_USER_RATING

От 01.01.2018 г. в сила влизат приетите промени в ДОПК, имащи за цел да намалят административната тежест. От тази дата НАП, Агенция „Митници“ и общините ще работят съвместно, предоставяйки служебно, по електронен път, информация за наличие или липса на задължения.
 
Чрез това нововъведение, лицата ще бъдат освободени от задължението да предоставят пред компетентните органи удостоверение за наличие или липса на задължения, издадени по тяхно искане от НАП, Агенция „Митници“ и общините, в изпълнение на задължения, предвидени в други нормативни актове.

Редът за искане и предоставяне на информация е определян от:
1. Кмета на съответната община - за информацията, обменяна от общините;
2. Изпълнителния директор на НАП – за информацията, обменяна от агенцията;
3. Директора на агенция „Митници“ – за информацията, обменяна от агенцията;

Те определят реда за изискване и предоставяне на необходимата информация до 01.01.2018 г.

До 31.12.2018 г. всички общини, в които няма осигурена техническа възможност за предоставяне на информация по електронен път, ще могат да я предоставят на хартиен носител, без допълнителни такси. Подзаконови нормативни актове, които съдържат задължение за предоставяне на удостоверение за липса или наличие на задължение от лица, ще бъдат приведени в съответствие с този закон до 31.03.2018 г.

Друга промяна в закона има и при заличаването на ЕТ от Търговския регистър – задължението за уведомяване на НАП отпада.

Фисконсулт ООД