PLG_LIKE_USER_RATING

Агенцията по вписванията ще администрира Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от 01.01.2018 г., а от 01.03.2018 г. започва вписването на ЮЛНЦ в Агенцията.
 
В Търговския регистър ще се добавят нови функционалности, посредством които юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) ще имат възможността да подават документи. Регистърът ще се превърне в обща електронна база данни, съдържаща обстоятелства, вписани по силата на закон и актове, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на юридически лица с нестопанска цел. Също така, Регистърът ще има и ново наименование – Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

ЮЛНЦ ще имат възможност да подават документи във всяка една служба по регистрация, независимо от тяхното седалище и адрес на управление. Материалите ще могат да бъдат подавани от всяка една точка на света, чрез портала ТРЮЛНЦ. Единственото условие, затова е заинтересованото лице да притежава валиден електронен подпис. Освен това, при подаване на документите по електронен път, ЮЛНЦ ще използват и 50% отстъпка от таксата.

Срокът за пререгистрация, по закон, е до 31.12.2020 г. В двумесечен срок от влизането в сила на закона (01.03.2018 г.) Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието ще предаде безвъзмездно на Агенцията по вписванията структурирани данни в електронна форма за вписаните в Централния регистър юридически лица и клонове на чуждестранни юридически лица.

Годишните доклади за дейността по чл. 40, ал. 3 на ЮЛНЦ и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието, към датата на влизане в сила на този закон, се вписват и обявяват във вида, в който са отразени в Централния регистър към момента на прехвърлянето на информация към Агенцията.

До изтичането на срока за пререгистрация (31.12.2020 г.) Министерството на правосъдието ще поддържа публична база данни на ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, които не са подали заявление за пререгистрация.

След подаване на заявление за пререгистрация, годишните доклади за дейността по чл. 40, ал. 3 на ЮЛНЦ и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието, ще се прехвърлят към информационната система на Търговския регистър на ЮЛНЦ (ИС на ТРРЮЛНЦ) във вида, в който са отразени в него.

За тези, които не са подали заявление за пререгистрация информация ще се получава от ЦРЮЛНЦ, в срок до 31.12.2010 г.

Фисконсулт ООД