PLG_LIKE_USER_RATING

Основната част от промените са свързани с прецизиране на законовите разпоредби, създаващи затруднения при практическото му прилагане.
 
С последните изменения в ЗДДС се намаляват сроковете за подаване на заявление за задължителна регистрация. От 01.01.2018 г. той се намалява на половина – от 14 на 7 дни. Промените касаят задължителната регистрация по чл. 96 и задължителната регистрация в резултат по преобразуване по чл. 132. На практика, това означава че от началото на следващата година, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е генерирало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Регистрацията по чл. 132, ал. 1 става факт с подаване на заявление за регистрация, в 7-дневен срок от вписването на обстоятелството по чл. 10, ал. в Търговския регистър или вписване в регистъра на БУЛСТАТ.

Друга промяна в ЗДДС цели да противодейства на лицата, извършващи сезонна дейност и избягват регистрация. Според допълнението в чл. 96, ал. 1 от закона, когато оборотът от 50 000 лв. е достигнат в период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е задължено да подаде заявление, в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборота.

При закъснение или неподаване на заявление за регистрация в срок, НАП ще начислява ДДС от датата на надвишаване на оборота до датата, на която е регистрирано от органа по приходите или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. Тази промяна е въведена с новата ал. 4 на чл. 102. Каквито и да са мотивите за конкретното изменение то налага стриктно проследяване на осъществените сделки, с цел недопускане на закъснения, спазване на сроковете и текущо проследяване на сумите.

Измененията в ЗДДФЛ засягат разпоредби, свързани с декларирането на доходите, като всички се отнасят и за настоящата 2017 г. Най-важната, сред тях, която пряко засяга отчетността е промяната на срока за подаване на справка за изплатените през годината доходи на физически лица, по чл. 73, ал. 1. Вместо до 30-ти април, както беше до сега, справката ще се подава до 15-ти март, на следващата година. Ползването на отстъпка за подаване на годишна данъчна декларация, по чл. 50, по електронен път, е при срок на деклариране и внасяне на данъка до 31.01.2018 г. Има корекция в размера на отстъпката – досегашния праг от 1 000 лв. е променен на 500 лв.

За удържани данъци и внесени задължителните осигуровки при доходите от източник в чужбина към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ ще се прилагат доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски. Заедно с това отпада изискването за прилагане на удостоверение от компетентният органи.

Дава се възможност за деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на необлагаеми доходи по чл. 13 - имуществото, получено по наследство, завет или дарение, както и полученото имущество свъзстановено право на собственост по реда на нормативен акт.

Предприятия, платци на доходи, ще подават декларация по чл. 55, ал. 1 само по електронен път, в случаите когато задължението за подаване на декларация възниква след 31.12.2017 г.

В ЗКПО е извършена редакционна поправка – в чл. 28, ал. 4 от ЗКПО, във връзка с преобразуване с непризнат разход ДДС при брак на активи е направена препратка към чл. 79, ал. 1 от ЗДДС, а не към чл. 79, ал. 3. Корекцията има за цел да съгласува разпоредбите в ЗКПО с извършените промени е ЗДДС.

Измененията в Закона за Счетоводството са насочени към прецизиране на отделни разпоредби, като целта им е постигане на по-голяма яснота при тълкуването и прилагането им в практиката.
Фисконсулт ООД