PLG_LIKE_USER_RATING

По повод началото на проект „Нов шанс за кариера във Фисконсулт ООД“ № BG05М9OР001-1.003-2100 с бенефициент Фисконсулт ООД, ще бъде проведена пресконференция на 16.05.2017 г. (вторник) от 10:00 ч. на адрес гр. София, ул. Казбек 62 ет.2. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“. На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, заложените дейности и индикатори.