PLG_LIKE_USER_RATING

До края на месец декември 2017 г. работниците и служителите, които искат да ползват данъчни облекчения, чрез работодателите си, трябва да представят необходимите документи пред тях.
 
Най-важната промяна, от тази година е, че данъчните облекчения няма да могат да се ползват чрез работодателя ако служителя или работника има публични задължения за данъци, осигуровки, глоби и такси към данъчни институции и други. Проверката за наличие на задължения към бюджета, физическите лица могат да направят на интернет страницата на НАП с ПИК.

Данъчните облекчения за 2017 г. могат да се използват по два начина:
1. Чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, до 31.01.2018 г.
2. С подаване на годишна данъчна декларация за 2017 г. до 30.04.2018 г.

Как се декларира използването на облекчения чрез работодателя при годишно преизчисляване на дължимия данък?

Работниците и служителите трябва да представят декларация, свободен текст пред работодателя си по основното трудово правоотношение, в срок от 30.11.2017 г. до 31.12.2017 г., за едно от следните обстоятелства:
1. Към момента на подаване на декларацията, работника или служителя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
2. Лицето само ще подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФК за данъчната година.

Декларацията за липса на публични задължения важи само за облекченията по чл. 18 (намалена работоспособност), чл. 19 (лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане), чл. 20 (лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране), чл. 22 (дарения), както и чл. 22в (за деца) и чл. 22г (за деца с увреждания), в случаите когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.

Ако служителя декларира, че ще подава сам данъчната си декларация, работодателят няма задължение за годишно преизчисляване размера на дължимия данък на съответното лице.

Видове данъчни облекчения, които могат да се използват от физическите лица:

I. Облекчения, които могат да се използват, чрез работодателя или подаване на годишна данъчна декларация:
- Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност;
- Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;
- Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;
- Данъчно облекчение за дарения;
- Данъчно облекчение за деца;
- Данъчно облекчение за деца с увреждания;

II. Облекчения, които могат да се използват само чрез подаване на годишна данъчна декларация:
- Данъчно облекчение за млади семейства;
- Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания – в сила от 01.01.2017 г.;
Фисконсулт ООД