PLG_LIKE_USER_RATING

През последните години в особено актуална се превърна темата за начина на облагане на търговията с виртуалната валута биткойн, от физически лица. НАП има издадено становище по този казус, с което може да се запознаете тук.
 
На кратко, ситуацията е следната: физическо лице закупува няколко компютърни системи, които чрез специализирани алгоритми създават или добиват виртуалната валута биткойн. В последствие, същите тези биткойни се търгуват на специализирани борси срещу евро.

В своето становище, НАП посочва, че доходите, от горепосочената дейност не се обособяват, като отделен вид. Това означава, че облагането им трябва да бъде съобразено с общите правила и принципни на данъчния закон. По предназначение и характеристика, виртуалната валута биткойн може да бъде определена, като финансов актив, за който е приложим чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ.

Съгласно него, облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови инструменти, както и от търговията с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, отново определени за всяка конкретна сделка. Реализираните печалби и загуби, за всяка сделка, се определят по следния начин: продажната цена се намалява с цената, заплатена за придобиване на конкретния актив, според чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ.

В законът, обаче изрично е посочено, че тези разпоредби не са приложими за доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец, по смисъла на Търговския закон (ТЗ). За да бъде едно физическо лице търговец, по смисъла на ТЗ, не е необходимо то да бъде регистрирано, като ЕТ – достатъчно е то да осъществява търговски сделки, за да се определя, като търговец.

Закупуването на специализирани компютърни системи, за създаване или добиване на биткойн, с цел да се реализира печалба от продажбата им е аргумент за това, че дейността ще се осъществява по занятие, тоест на лице е намерението тя да се превърне в постоянен източник на доход. А, съгласно чл. 1, ал. 3 на ТЗ за търговец се смята всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, дори ако дейността му не е посочена в чл. 1, ал. 1 на ТЗ.

От това, може да се направи изводът, че за облагането на търговия с биткойн от физически лице е приложима разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ. Според нея облагаемият доход се определя по правилата за доходите от стопанска дейност, като ЕТ – данъчна печалба, определена по реда на ЗКПО.

Фисконсулт ООД