PLG_LIKE_USER_RATING

За получаване на Удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО е необходимо да се подаде Искане за издаване на Удостоверение за местно лице до Централно управление на НАП – Дирекция СИДДО – София, ул. Княз Дондуков 52 – в два екземпляра, като към Искането трябва да се приложат и следните документи:

• Декларация кой от критериите за местно лице е изпълнен – дали лицето е пребивавало повече от 183 дни в страната, а ако не – се отбелязва с Да или Не дали лицето отговаря на следните условия: “Семейството ми живее в България”, “Притежавам недвижимо имущество в България”, “Притежавам недвижимо имущество в чужбина”, “Разполагам с постоянно жилище в България”, “Осъществявам трудовата/професионалната/стопанската си дейност в България”;
• Копие от лична карта или документ на постоянно пребиваващ чужденец;
• Попълнено Удостоверение за местно лице на латиница за съответната година, готово за заверка.

Всички документи се носят лично или от нотариално упълномощено лице в ЦУ на НАП.
Удостоверението се издава в седемдневен срок.

Удостоверението се издава всяка година.

В чл.4 ал.1 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица е посочено кои лица са местни:
Чл. 4. (1) Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
1. което има постоянен адрес в България, или
2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4. чийто център на жизнени интереси се намира в България.